תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

Dynamic Data List Form Dynamic Data List Form

הצגת רשימה של נתונים דינאמיים

Test DDL

Text Box Select  
test 4 option 3 צפה
test option 1 צפה
test2 option 1 צפה
test option 3 צפה